TISZTELT PARTNEREINK!

Köszönjük bizalmukat, mely biztos alapját jelenti a már több évtizedes múltra visszatekintő és meglátásunk szerint a 2021-es év folyamán tovább javuló üzleti kapcsolatunknak.

Véleményünk szerint ez a köszönetnyilvánítás azért is időszerű, mert a 2021-es üzleti évet kifejezetten nehézzé tette az először egyre erősebben megjelenő, azután nyáron kicsit visszavonuló, majd az év végén ismét felerősödő Covid 19 járvány.

Üzleti kapcsolatunk mindenkori alapja továbbá a személyes kapcsolattartás, és pont ennek az információs csatornának a működését nehezítik meg azok a korlátozások, melyek nem csak üzleti tárgyalásainkat, de szerelői- és vezetői oktatásainkat, szakmai bemutatóinkat is ellehetetlenítették sok esetben az év folyamán. Természetesen azonban, mindezek ellenére, amikor csak lehetőségünk adódott, tudásbázisunkat és információs anyagainkat igyekeztünk személyesen is megosztani Önökkel. Amikor erre nem volt lehetőség, akkor (erre is megtanított minket a pandémia) különféle online csatornákon igyekeztünk elvégezni ezt a tevékenységünket.

Ünnepi kiadványunkban összefoglaljuk a 2021-es év legjelentősebb hazai és nemzetközi referenciáit víz- és gázipari beszállítóink termékeivel-, valamint azok alkalmazásaival kapcsolatosan. Rövid áttekintést adunk cégünk legfontosabb belső fejlesztéseiről is, végezetül pedig gyártóink legjelentősebb fejlesztési elképzeléseit, céljait, újításait szeretnénk bemutatni. Biztosak vagyunk abban, hogy a jelenre nézve is szilárd alapot és bizalmi tőkét nyújthat az, ha tudjuk, hogy gyártóink és beszállítóink olyan innovatív és előrelátó cégek, melyek már most készülnek a jövő várható kihívásaira.

E gondolatok jegyében kívánok minden kedves Partnerünknek békés és nyugodt Ünnepeket, valamint sok sikert és jó egészséget az Újesztendőre.

Üdvözlettel:

Bojkó Gábor
Vezérigazgató

HÁLÓZATI HIBAELHÁRÍTÁS ÚJ ALAPOKRA HELYEZVE avagy mi az a KÚSZÁS JELENSÉGE?

A hazai ivóvíz- és szennyvíz hálózatok fejlesztésének (azaz az új építésnek, állagmegóvásnak, vagy hibaelhárításnak) forráshiányos állapota miatt került a figyelem fókuszába a hálózati veszteség rendkívül magas szintjének tudatos csökkentése a hibajavítások anyagainak körültekintő megválasztása által.

A HIBAJAVÍTÁS SZAKMAI SZINTJEI

Áttekintésünket talán érdemes elindítani a csőhálózati hibák (jelenleg rendelkezésre álló) LOKÁLIS javítási módszereinek két, egymástól élesen elhatárolható minőségi szintbe történő sorolásával. (Lokális hibaelhárításnak azt a módszert tekintjük, amikor a csőhiba elhárítása nem a hibás szakasz eltávolításával történik, hanem a hibahelyre felhelyezhető és tartósan ott üzemelő idom alkalmazásával.)

A jelenlegi legmagasabb szakmai színvonalat a nyomás
által támogatott, hidraulikusan aktív tömítő-ajkakkal rendelkező kötő-javító idomok képviselik (KRAUSZ REPAMAX®), melyek kivágás nélkül képesek kezelni a ± 4° kúpszögön belül akár FOLYAMATOSAN MOZGÓ
csővégeket, ezáltal a palásthibákon túl akár mozgó és/vagy lépcsős kereszttöréseket is cseppmentesen tömítenek 16bar-ig, vagy képesek a (főleg azbeszt-cement anyagú, vagy bármilyen más csöveken meghibásodott) csőkötéseket teljes értékűen pótolni, helyettesíteni.

E professzionális szinttől konstrukciós és funkcionális tekintetben lényegesen elkülönülnek az úgynevezett „hagyományos típusú” palástjavítók, melyek (kivitelükből és gyártástechnológiájukból adódóan) rendelkeznek egy olyan tulajdonsággal, amely miatt nem hasonlíthatók össze a fenti hidraulikus elven működő kötő-javító idomokkal. Mi ez a hátrányos fizikai tulajdonság a palástjavítók esetében? Ezt fogjuk elemezni a következőkben.

KÚSZÁS? RELAXÁCIÓ?

Az anyagtudományokban, ezen belül a nemfémes, elasztikus anyagok tulajdonságainak elemzésekor, egy minden szakember által jól ismert anyagtulajdonsággal találkozhatunk ez utóbbi esetben, a palástjavítók vizsgálatakor. Ez a fizikai jelenség, melynek esetünkben, a palástjavító életciklusának egy későbbi szakaszában még áramlástani következményei is vannak, a gumi anyagok hideg-, vagy tartós kúszása angolul cold creeping (inverze a feszültség relaxáció, vagy elernyedés).

Részletezve: az elasztikus anyagok kúszási jelensége röviden úgy összegezhető, hogy például egy tömítési céllal használt gumi elem az alkalmazott mechanikus- (pl. szorító-) feszültség hatására felveszi és CSEPPMENTESEN KITÖLTI a térben számára rendelkezésre álló helyet, ezáltal LÁTSZÓLAG tökéletesen ellátja feladatát. Habár a tömörítő feszültség értéke időben változatlan, azonban a szerkezet életciklusán belül ezután következik a kúszás időszaka, és változatlan csavar-meghúzási nyomaték mellett a gumi elem elveszíti kezdeti tömörségét, „lazulni” kezd, amit a felhasználó tömítetlenség formájában tapasztal(hat).

E jelenség vizsgálata gumi anyagok esetén ugrásszerű feszültséggerjesztés alkalmazásával (kúszás-gerjesztéssel) történhet. Az anyag a 0 feszültségugrásra (1.,) szintén ugrásszerű deformáció-változással reagál, majd annak ellenére, hogy az ugrás után a feszültségterhelést állandó értéken tartjuk, nő a nyúlás, a deformáció. Ez a kúszás (2.,) jelensége. Kúszási, v. folyási görbe: a kúszásra vonatkozó deformáció-idő görbeszakasz. Ugrásszerű tehermentesítés (3.,) után a deformáció egy része szintén ugrásszerűen visszaalakul, majd fokozatosan csökken (4.,) egy meghatározott határértékhez tartva feloldódik. Ez a deformáció-feloldódás görbéje.

Idő ‒ feszültség diagramban ábrázolva:

A két diagramból jól látható a különböző anyagfajták eltérő viselkedési modellje, mindkét ábra azonban kiválóan szemlélteti a kúszás jelenségét.

(megjegyzés: az 5., ciklus, a „maradó alakváltozás” kiemelt jelentőséggel bír például a tolózárak, vagy egyéb mechanikus záró szerelvények zárótestének gumi borítása esetén, mely alá hosszú időre, pl. egy évig beszorult szilárd szennyeződés által okozott maradó deformáció mértéke nem közömbös, sőt meghatározó jelentőségű a tolózár megbízható működésében, annak későbbi életszakaszában ‒ ennek számszerű értékeit az EN 681-1 szabvány szigorúan előírja és ez az egyik legfontosabb minőségi mutatója egy záró szerelvénynek, a teljes életciklus alatti cseppmentes zárás tekintetében)

HÁLÓZATI HIBAELHÁRÍTÁS ÚJ ALAPOKRA HELYEZVE avagy mi az a KÚSZÁS JELENSÉGE?

A KÚSZÁS JELENSÉGÉNEK IGAZOLÁSA KÍSÉRLETI ÚTON

Az eddig tárgyaltak reményeink szerint meggyőzően hangzanak a nemfémes anyagok alakváltozásának, valamint a kúszás-, ernyedés- és relaxáció témakörében, elvi síkon. Kíváncsiságunkat azonban kísérleti tapasztalatokkal is igyekeztünk csillapítani, a fenti elméleti megállapításokat a gyakorlatban is igazolni. Ennek érdekében állítottuk össze az alábbi fényképen látható kísérleti berendezést.

A berendezés ismertetése:

  1. A mechanikus feszültség előállítására („gerjesztésére”) egy kereskedelemben kapható, a hazai Vízművek mindennapos szerelési gyakorlatában általánosan alkalmazott palástjavító gumi tömítésének csavarok által történt megfeszítését alkalmaztuk.
  2. Ennek ellentartására kézenfekvő a víz nyomását alkalmazni, melynek kísérleti eszközeként az ábrán látható nyomáspróba szivayú, mint nyomásfokozó elem szolgált
  3. Beépítettünk a rendszerbe (mint „ellenpróbát”) egy aktív hidraulikus tömítő ajkakkal rendelkező kötő-javító idomot is, melyre ugyanazok a fizikai paraméterek hatnak, mint a vizsgált palástjavítóra. A fizikai paraméterek egyenlőségét a két rendszer közötti szabad átjárás (összeköttetés) biztosította. (megjegyzés: a hidraulikus idom „nehezített feltételek” között dolgozott, mert összességében közel 8° szöghibát is kompenzálnia kellett, míg a palástjavító természetesen csak egy átfúrt, de szabályos hengerpalást-alakú csőfelületen dolgozott)

A KÍSÉRLETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK vs. VÉGEREDMÉNYEK:

Várható kísérleti eredményeink időbeli lefolyása nehezen volt becsülhető, más szavakkal mindenképpen számítottunk a kúszás megjelenésére előbb-utóbb, de hogy ez napok, hetek, vagy esetleg csak hónapok után következik-e be, ezt nehezen lehetett prognosztizálni. Mi mindenesetre egy hosszabb időbeli lefolyásra rendezkedtünk be, a fenti elvi alapok szerint a gumit terhelő feszültséget (a palástjavító csavar-meghúzási nyomatékát) a kezdeti szivárgásmentes állapot elérése után NEM VÁLTOZTATTUK, pusztán a terhelő nyomást tartottuk 6bar-os szinten a nyomáspróba szivattyú segítségével (ld. manométer).

Számunkra is váratlan és meglepetés-erejű volt azonban a kísérlet viszonylag gyors lefolyása: a kúszás jelenségének, azaz esetünkben a palástjavító szivárgásának megjelenése a 8. kísérleti napon.

Az ábrán zöld nyíllal jelölve a 8. napra, alakjában megváltozott, erősen deformálódott, sőt elmozdult gumitömítés, kék nyíllal pedig maga a vízszivárgás is.

(továbbra is felhívjuk a figyelmet az „ellenpróbára”: a hidraulikus tömítő ajkakkal rendelkező kötő-javító idom még szöghibával terhelten is cseppmentes maradt egészen a kísérlet végéig)

Következtetések:

Melyek azok a következtetések, gyakorlati tapasztalatok, melyeket a fent részletezett elvi alapok, valamint gyakorlati, kísérleti bizonyítékok után, összegzésképpen kijelenthetünk?

Palástjavítók hibaelhárítási célra történő alkalmazása esetén az 1-2 napos munkaárok – nyitva-tartás ellenőrzési céllal semmiképpen nem elégséges, sőt még az idom feszítő csavarjainak utánhúzása sem vezet kielégítő eredményre. Nem véletlen, hogy a mechanikus (csavar-szorításon alapuló) kötőidomok gyártói ELŐÍRJÁK az idom csavarjainak kötelező után-húzását (hidraulikus tömítéssel rendelkező idomok esetén erre értelemszerűen nincsen szükség!)

A gumi-kúszásból adódó szivárgás, vízveszteség mennyisége a palástjavítók esetében (az életciklus hosszának függvényében) akár m3- ekben is mérhető (ld. cseppek száma másodpercenként, vagy megszakítás nélküli szivárgás többféle átmérővel)

Természetesen e szivárgás mértékét jelentősen befolyásolják a kúszás kialakulásában is felelős fizikai paraméterek, mint a hálózati nyomás, a csavar meghúzási nyomaték, azonban maga a kúszás, mint fizikai jelenség előbb- utóbb ELKERÜLHETETLENÜL KIALAKUL

Végezetül pedig hangsúlyozni kívánjuk, hogy mindez, a teljes fentebb tárgyalt kúszás-kérdéskör lehet egyik okozója, sőt növelő tényezője is annak az általános jellegű hálózati veszteség tényezőnek, melyben sajnos Magyarország „előkelő” helyet foglal el az EU-n belül.

Végső következtetésként kijelenthetjük, hogy a nyomás által támogatott, hidraulikus tömítőgyűrűvel rendelkező idomok abszolút fölénnyel rendelkeznek, és hosszú távú, biztonságos és szivárgásmentes tömítést tesznek lehetővé a hagyományos palástjavítókkal összehasonlítva.

Felhasznált forrásmunkák:

  • Kalmár Emília: Mechanikai tulajdonságok
  • AVK INTERNATIONAL A/S: Pure water ‒ a limited resource
  • Klinger Dávid: PP ÉS SZÁLERŐSÍTETT PP KOMPOZIT ANYAGOK KÚSZÁSI VISELKEDÉSÉNEK LEÍRÁSA A HŐMÉRSÉKLET-IDŐ EKVIVALENCIA SEGÍTSÉGÉVEL -(SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK)

 #hidegkúszás, #tartóskúszás, #feszültség relaxáció, #elernyedés, #cold creeping, #palástjavító, #hidraulikusan aktív tömítő ajkak, #nyomás által aktivált ajakos tömítés, #pressure-assisted gaskets

HAZAI REFERENCIÁK, SZAKMAI BEMUTATÓK

Örömmel nyújtjuk át rövid képes összefoglalónkat a 2021-es év legfontosabb hazai referenciáiról, termékbeépítéseiről, a Partnereinknél megtartott szakmai továbbképzésekről

BEÉPÍTÉSI REFERENCIÁINK, FORGALMAZOTT TERMÉKEINK

Gyártóinkat, beszállítóinkat arra kértük, hogy osszák meg velünk a 2021-es év legfontosabb nemzetközi beruházásairól készült fényképeiket. Alább az idei „termés”

BEÉPÍTÉSI REFERENCIÁINK, FORGALMAZOTT TERMÉKEINK

„COMING SOON in 2022”, avagy Gyártóink új fejlesztései, legújabb termékei, céljai, újításai, továbbá az EUROFLOW Zrt. strukturális fejlesztései

Mindenkinek boldog ünnepet és
szerencsés új évet kíván
az

csapata!